Client: SHIGERU CUT CLUB

Web

Art Direction: Yuki Ito

Design: Yuki Ito

Photograph: Koji Esaki

Develop: Yui Koso